BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve enstitülerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulları,
b) Akademik birim yönetimi: Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte dekanlıkları ile enstitü ve yüksekokul müdürlüklerini,
c) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,
ç) Enstitü: Galatasaray Üniversitesine bağlı, birden fazla ilgili ve benzer bilim dalında lisansüstü öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan akademik birimlerden her birini,
d) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki her bir fakülteyi,
e) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesinin yükseköğretime hazırlık sınıflarını,
f) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da imzalanan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kararı ile 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 tarihli Anlaşmasına Ek Protokolü,
g) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının her birini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Fakültelere kayıt yaptırabilmek için ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre kaydolma hakkını kazanmış olmak ve başka bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunmamak gerekir.
(2) Fakültelere kesin kayıt için; Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre Üniversite tarafından, Galatasaray Lisesi ile Türkiye’de Fransızca öğretim yapan liselerin son sınıf öğrencileri arasında düzenlenen Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenci adaylarının Üniversite Yönetim Kurulunca ilan edilecek tarihler arasında, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yurt çapında yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ve yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenci adaylarının ise aynı Merkez tarafından belirtilen tarihler arasında, Senato tarafından belirlenen belgelerle birlikte başvurmaları gerekir. Bu tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayan öğrenci adayları kayıt haklarını kaybeder.
(3) Yüksekokullar ve enstitülere kayıtlar bu akademik birimlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden bu kimlik kartı geri alınır.
(2) Öğrenci kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi, herhangi bir nedenle kullanılamayacak hale gelmesi gibi durumlarda öğrencinin en kısa zamanda Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını bilgilendirmesi gerekir. Bu gibi durumlarda öğrenci kimlik kartı iptal edilerek yerine Rektörlük tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir kart düzenlenir.

Öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(2) Öğretim yılının akışını gösteren akademik takvim Senato tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.
(3) Yaz dönemi öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıflarında öğretim süresi; Fransızca dil hazırlık sınıfı ve ileri Fransızca hazırlık sınıfının her birinde bir yıldır. Bu sınıflardan sadece birine devam eden öğrenciler başarısız olmaları halinde ilgili sınıfı yalnızca bir kez tekrar edebilir. Ancak her iki hazırlık sınıfına da devam eden öğrenciler için öğretim süresi en çok üç yıldır.
(2) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretimlerinde öğrenim süresi 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenir.

Öğretim şekli
MADDE 9 – (1) Öğretim şeklinin yıl, yarıyıl, dönem, sınıf geçme veya ders geçme olarak belirlenmesi, Rektörlük veya ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunun önerisi üzerine, Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre Senato tarafından belirlenir.

Öğretimin içeriği ve ders seçme
MADDE 10 – (1) Öğretim, teorik ve uygulamalı dersler ile laboratuvar çalışmalarından oluşur.
(2) Hazırlık sınıflarında ve akademik birimlerin programlarında yer alacak dersler ve bunların haftalık saatleri ile hangi dersler için uygulama ve/veya laboratuvar çalışmaları yapılacağı, derslerin yarıyıllık veya yıllık olarak nasıl düzenleneceği, çift anadal veya yan anadal programlarının açılması ve ders seçme esasları Rektörlük veya ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Derslerle ilgili ek çalışmalar ve stajlar
MADDE 11 – (1) Derslerle ilgili konferans ve seminerler düzenlenebilir. Bunların konusu ve süreleri Rektörlük veya ilgili akademik birim kurulunca belirlenir.
(2) Öğrencilerin yapacakları stajların alan, dönem ve süreleri ile bu stajları değerlendirme usulü ilgili akademik birim kurulunca belirlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin, Üniversitede öğretimin gerektirdiği bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersten yıl/yarıyıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmek için, derslere ve çalışmalara %70′ten az olmamak üzere, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenen oranda katılmak zorunludur. Hazırlık sınıflarında devamsızlık elli saati aşamaz.
(3) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim elemanları tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 13 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında sınavlar ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü, uygulamalı veya yazılıdan sonra ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenecek şartlarla sözlü olarak yapılmasına, dersin öğretim üyesinin başvurusu üzerine ve varsa ilgili bölüm başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda ilgili akademik birim kurulu karar verir. Bütünleme sınavı ile ilgili hususlar ile enstitülerde ve hazırlık sınıflarında sınavların ne şekilde yapılacağı ilgili akademik birimlerce belirlenir.
(2) Üniversite veya akademik birimler yönetim kurullarınca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından Rektörlüğe, diğer öğrenciler tarafından ise ilgili akademik birim yönetimine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin; Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversite hastaneleri veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer sağlık kurumlarından alınan raporlarla belgelendirilmesi gerekir. Mazeret sınavı ile ilgili diğer esaslar ilgili akademik birimlere ve hazırlık sınıflarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
(3) Fakülte veya yüksekokul yönetim kurulları, mezuniyet durumuna gelmekle birlikte, başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye tek ders sınavı hakkı tanınmasına karar verebilir.
(4) Sınavlar Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetiminin denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır. Bunların mazereti halinde sınavlar görevlendirilecek başka öğretim elemanlarınca gerçekleştirilir.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 14 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa konu sınavı, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür. Yıllık derslerin başarı notu hesaplanmasında, güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl içi çalışma notları birlikte değerlendirilir.
(2) Ara sınavlar, her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır.
(3) Ara sınavların gün ve saatleri sınavdan en az yedi gün önce, Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından belirlenip öğrencilere ilan yoluyla duyurulur.
(4) Öğretim elemanları her yarıyıl başında ilk iki hafta içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre her ders için bir ders içeriği ve bir başarı değerlendirme yöntemi belirleyerek ilgili akademik birim sekreterliğine ve öğrencilere yazılı olarak bildirir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 15 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, ilgili akademik birimlerin yönetimi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan programa göre yapılır. Hazırlık sınıfları ile ilgili sınav programı doğrudan Rektörlük tarafından hazırlanarak uygulanır.
(2) Öğrencilerin sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir. Sınav saatinde yanında öğrenci kimlik kartını bulundurmayan öğrenciler sınava alınmaz.
(3) Sınavlarda kopya yapan, yaptıran, bunlara teşebbüs eden veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci hakkında durum bir tutanakla tespit edilir ve 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 16 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, harflerle ifade edilecek biçimde, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak, bağıl nota dönüştürülür. Bağıl notlar ve bunların sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Bağıl Not

Sayısal Değer

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

F

0.00

(3) Bağıl nota dönüştürmeye ilişkin esaslar, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre veya bu birimin yönetim kurulunca düzenlenir. Öğrencilerin transkriptlerine (not dökümü belgesi) ve diploma eklerine bu düzenlemeler uyarınca belirlenen ortalamalar yazılır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 17 – (1) Öğrenciler; sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili akademik birim yönetimine başvurarak sınav kağıtlarının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. Sınav sonucuna itiraz başvurusu hazırlık sınıflarında Rektörlüğe yapılır.
(2) Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetimi itiraz edilen her sınav için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon itiraz edilen sınav kağıtlarını yeniden inceler, sonucu on gün içinde Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetimine bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçişler, Kayıt Yenileme, Kayıt Dondurma, Değişim Programları, Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 18 – (1) Fakültelere başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş şartları şunlardır:
a) Bölümü olan fakültelerde ilgili bölüm başkanlığının teklifi, ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kontenjan belirlenmiş ve ilan edilmiş olması gerekir.
b) Yatay geçiş yapacak öğrencinin;
1) Önceki yıl içerisinde Fransızca’ya dayalı olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda okuduğu sınıfın bütün derslerinde başarılı olması,
2) Ders konularının ve içeriklerinin en az % 80 oranında benzer olması,
3) Not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması veya eşdeğer seviyede bulunması gerekir.
(2) Fakültelerin sadece üçüncü ve beşinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.
(3) Yatay geçiş yapan öğrencinin bazı derslerden sorumlu tutulması, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla kabul edilebilir.
(4) Fakültelere yatay geçiş Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(5) Enstitülere ve yüksekokullara yatay geçişler ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 19 – (1) Üniversitenin çeşitli fakülteleri veya belirli bir fakültenin bölümleri arasında hangi fakülte ya da bölümden geçiş yapılabileceği ve kontenjanlar geçiş yapılmak istenen fakültelerin yönetim kurullarınca kararlaştırılır.
(2) Yatay geçiş için başvurulan fakülte yönetim kurulu, kontenjan ve öğrencinin başarı durumunu dikkate alarak başvuruyu kabul veya reddedebilir. Başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı fakültede geçirdiği süre azami öğrenim süresine dahil edilir.
(3) Üniversite bünyesindeki lisansüstü programlar arasında yatay geçişler ilgili enstitüye ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 20 – (1) Ders seçme ve katkı payı yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için öğrencilere tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci katkı payını belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez, bu öğrencilerin öğrenci kimlik kartları güncellenmez.
(4) Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 21 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programlarının uygulaması ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde, normal öğretim süresi ve ek sürelere dahil edilmeden dondurulabilir. Kayıt dondurma halinde, öğrencilerden Üniversiteye kaydolurken alınan belgeler iade edilmez. Kayıt dondurma kararları; hazırlık sınıfı öğrencileri için Üniversite Yönetim Kurulu, diğer öğrenciler için ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından alınır. Kayıt dondurma süresi doktora öğrencileri için en az bir, en fazla dört yarıyıl; diğer öğrenciler için ise en az bir, en fazla iki yarıyılı geçemez.
(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporuyla belgelenmiş ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş olan sağlıkla ilgili mazereti,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafına göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet alması hali,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunması,
g) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen bir kurum ya da kuruluştan en fazla bir yıl süreli yurtdışı eğitim veya yurtiçi staj için burs alması.
(3) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, öğrenimini bu Yönetmelikte belirtilen süreler sonunda tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının kesinlik kazanması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 24 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen hazırlık sınıfı öğrencileri Rektörlüğe, diğer öğrenciler ise ilgili akademik birim yönetimine bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Ön lisans diploması
MADDE 25 – (1) Devam ettikleri meslek yüksekokulunu başarı ile tamamlayanlara ilgili mevzuat uyarınca ön lisans diploması ve not döküm belgesi verilir.
(2) Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olan akademik birimlerde ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kaydını sildirenlere veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması ve döküm belgesi verilir.

Lisans diploması ve mezuniyet derecesi
MADDE 26 – (1) İlgili fakülte veya bölümün öğretim planında gösterilen zorunlu ve seçimlik derslere devam ederek ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkaran ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili fakülte veya bölümün lisans diploması ve not döküm belgesi verilir.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Lisansüstü diplomaları
MADDE 27 – (1) Enstitülerde lisansüstü programlarından birini başarıyla tamamlayanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre diploma ve not döküm belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 21/10/1997 tarihli ve 23147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Öğretim ve Sınav Genel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.